Regulamin (Beta)

1. Definicje

 • Dzień – oznacza następujące kolejno po sobie 24 godziny.
 • Gość – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, nieposiadająca Konta lub do niego niezalogowana.
 • Kandydat – Gość lub Użytkownik przeglądający Ogłoszenia
 • Kategoria – kategorie dzielą się (np. Spodnie, buty)
 • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, dokonujący w serwisie czynności niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto – zbiór danych powiązanych z danym użytkownikiem, obejmujący informacje o jego aktywności w Serwisie, w tym informacje podawane przez użytkownika w serwisie.
 • Kupujący – użytkownik dokonujący ze sprzedającym transakcji z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
 • Limit – przewidziana dla wybranych kategorii liczba bezpłatnych ogłoszeń, które użytkownik może opublikować w serwisie w danym czasie. Limity w poszczególnych kategoriach mogą być wykorzystywane niezależnie.
 • Ogłoszenie – propozycja sprzedaży lub świadczenia przedmiotu sporządzona przez sprzedającego w Serwisie.
 • Przedmiot – towary lub usługi objęte ogłoszeniem,
 • Regulamin – niniejszy regulamin wraz z załącznikami, określający zasady korzystania z serwisu. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna na stronie serwisu w każdym czasie, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie na dysku twardym urządzenia lub wydruk.
 • Rejestracja – proces utworzenia przez użytkownika konta, po podaniu danych użytkownika, akceptacji regulaminu i aktywacji konta.
 • Serwis – prowadzona przez Grupę HYPEE internetowa platforma online dostępna w domenie HYPPE.pl oraz w
 • Sprzedający – Użytkownik publikujący ogłoszenie w serwisie i dokonujący z kupującym transakcji.
 • Transakcja – każda umowa zawierana pomiędzy użytkownikami lub użytkownikiem a gościem, dotycząca przedmiotu.
 • Użytkownik — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu po zalogowaniu na konto.

2. Postanowienia Ogólne

 1. Warunki korzystania z Serwisu, w tym zasady rejestracji, publikacji ogłoszeń i nabywania usług odpłatnych, a także kwestie dotyczące płatności i postępowania reklamacyjnego określa regulamin. Każdy korzystający z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu.
 2. Goście mogą korzystać jedynie z ograniczonych funkcji serwisu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, z poszanowaniem przepisów prawa i zasad uczciwości.
 3. Treści publikowane w serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, niezależnie od ich formy, tj. materiały tekstowe, graficzne oraz wideo, są przedmiotem ochrony praw własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, zespołu HYPEE, sprzedawców lub osób trzecich. Zabrania się jakiegokolwiek wykorzystywania tych treści bez pisemnej zgody uprawnionych. Zabrania się jakiegokolwiek agregowania i przetwarzania danych oraz innych informacji dostępnych w serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem. Zabrania się również wykorzystywania oznaczeń serwisu oraz zespołu HYPEE, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez zgody zespołu HYPEE.
 4. Zespół HYPEE nie jest stroną transakcji.
 5. W ramach Serwisu możliwe jest:
  • przeglądanie zawartości serwisu;
  • korzystanie z konta i powiązanych funkcjonalności
  • publikacja ogłoszeń
 6. Usługi przeglądania zawartości serwisu, konta oraz publikacji ogłoszeń w ramach bezpłatnych limitów są świadczone bezpłatnie.
 7. Do korzystania z serwisu w pełnym zakresie wymagane jest posiadanie urządzenia połączonego z siecią internet, spełniającego poniższe wymogi:
  • aktywne połączenie z internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  • prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną, aktualną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer, Safari. Przeglądarki internetowe powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024x768 pikseli;
  • włączoną obsługę JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
 8. Zespół HYPEE dołoży należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Serwisu. Dążąc do zapewnienia wysokiej jakości usług oraz sprawności funkcjonowania serwisu, zespół HYPEE zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w funkcjonowaniu serwisu na zasadach opisanych poniżej:
  • Przerwy techniczne mogą być dokonywane w godzinach nocnych (22-6), w czasie których określone funkcjonalności serwisu i usługi świadczone przez zespół HYPEE mogą być ograniczone lub niedostępne.
  • Awarią techniczną jest sytuacja wystąpienia błędu technicznego z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zespół HYPEE, w wyniku którego większość lub wszyscy użytkownicy:
   • nie mogą uzyskać dostępu do serwisu;
   • podstawowe funkcje serwisu są niedostępne lub ich działanie jest nieprawidłowe, w szczególności dotyczy to niemożliwości zamieszczania, wyświetlania, odświeżania lub promowania ogłoszeń.
 9. Ogłoszenia emitowane w serwisie są domyślnie wyświetlane w odpowiednich kategoriach w układzie chronologicznym, tj. zgodnie z zasadą: im później ogłoszenie jest opublikowane przez użytkownika tym wyżej na liście się znajduje, z zastrzeżeniem usług promowania. Na stronie głównej serwisu rotacyjnie emitowane są wyłącznie ogłoszenia z aktywną usługą promowania - wyróżnienia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu.
 10. Użytkownicy komunikujący się z innymi użytkownikami poprzez funkcjonalność czatu w serwisie przyjmują do wiadomości, że konwersacje te nie są prywatne a ich treść może być zbierana przez zespół HYPEE. Akceptując niniejszy regulamin, użytkownik potwierdza, że zespół HYPEE ma prawo uzyskania dostępu oraz analizowania treści konwersacji prowadzonych poprzez funkcjonalność czatu w serwisie w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, zapobiegania nadużyciom i ulepszania serwisu.

3. Konto

 1. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu gość powinien dokonać rejestracji konta i korzystać z serwisu jako zalogowany użytkownik. Konto daje użytkownikowi możliwość korzystania m.in. z następujących funkcjonalności serwisu:
  • publikowania i zarządzania opublikowanymi ogłoszeniami;
  • obserwowania ogłoszeń innych użytkowników;
  • wysyłania i odbierania wiadomości do innych użytkowników;
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, utworzyć konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach serwisu może jedynie osoba umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie. Powyższa zasada nie dotyczy przypadku, gdy:
  • zaistnieje konieczność założenia kolejnego Konta z uwagi na brak możliwości uzyskania dostępu do Konta (zapomnienie hasła);
  • przy czym wszystkie wyłączenia w tym zakresie będą szczegółowo weryfikowane przez zespół HYPEE, który uprawniony jest do zawieszenia konta na czas weryfikacji lub usunięcia kont w przypadku braku potwierdzenia okoliczności uzasadniających zastosowanie powyższego wyłączenia.
 4. Rejestracja Konta wymaga:
  • wypełnienia formularza dostępnego w serwisie i podania wymaganych tam danych, w tym adresu email użytkownika oraz unikalnego hasła lub uwierzytelnienia za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy jak np. Facebook, Google lub Apple;
  • zapoznania się z regulaminem i jego załącznikami oraz akceptacji ich postanowień.
 5. Zespół HYPEE przetwarza dane osobowe użytkowników, osób działających w imieniu użytkowników oraz Gości zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności oraz Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.
 6. Czym są cookies?

  Cookies to małe pliki zawierające liczby lub litery, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są do zapewnienia przyjaznego korzystania z naszego Serwisu poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji. Na przykład, jeżeli dodasz produkt do koszyka w sklepie internetowym, który odwiedzasz i nie dokończysz procesu zakupu, podczas kolejnej wizyty na tej samej stronie, wcześniej wybrany produkt wciąż będzie znajdował się w Twoim koszyku. W taki sposób cookies są wykorzystywane do zapamiętywania Twoich preferencji. Bez używania plików cookies korzystanie z naszego Serwisu byłoby mniej przyjazne dla użytkownika.

  *Więcej o ciasteczkach dowiesz się na www.wszystkoociasteczkach.pl

 7. Po wypełnieniu danych wymaganych do rejestracji na adres email wskazany przez użytkownika przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji konta, link do aktywacji konta oraz aktualny regulamin w wersji beta. Rejestracja zostaje zakończona w momencie aktywacji konta przez użytkownika. Z tym momentem dochodzi do zawarcia umowy usługi konta.
 8. Użytkownik zapewnia, że dane podawane w procesie rejestracji oraz w toku korzystania z serwisu są prawdziwe, poprawne i aktualne oraz, że jest on uprawniony do korzystania z tych danych. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych w razie ich zmiany. Zespół HYPEE zastrzega sobie prawo do blokady konta w przypadku, gdy podane dane nie będą spełniały powyższych wymogów.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania danych dostępu do konta w tajemnicy i do ich ochrony przed dostępem przez osoby trzecie. Użytkownik niezwłocznie poinformuje zespół HYPE w razie powzięcia wiadomości o pozyskaniu danych dostępu do konta przez niepowołane osoby trzecie i w miarę możliwości dokona niezwłocznej ich zmiany.
 10. Umowa usługi konta zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą aktywacji konta. Umowa usługi konta może zostać rozwiązana przez użytkownika z zachowaniem poniższych zasad:
  • prawo do usunięcia konta pozostaje bez wpływu na uprawnienia użytkownika do prawa odstąpienia lub wypowiedzenia umowy, przewidzianych przepisami prawa oraz niniejszym regulaminem
  • usunięcie konta możliwe jest poprzez: (1)wybranie odpowiedniej opcji w panelu konta, (2) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu za pomocą formularza kontaktowego lub (3) przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu pisemnie na adres zespołu HYPEE
  • wraz z usunięciem konta przez użytkownika wygasają pozostałe umowy łączące zespół HYPEE z Użytkownikiem dotyczące usług świadczonych w ramach serwisu
  • rozwiązanie umowy konta będzie skuteczne od chwili jego dokonania (na przyszłość), co oznacza, że uiszczone przez użytkownika płatności nie będą podlegać zwrotowi. Zespół HYPEE nie będzie również zobowiązana do zwrotu równowartości niewykorzystanych kwot w ramach Usług Odpłatnych
  • po usunięciu konta albo rozwiązaniu umowy konta, użytkownik traci dostęp do informacji przekazanych lub wygenerowanych w toku korzystania z serwisu.
 11. Zespół HYPEE uprawniona jest do rozwiązania umowy z użytkownikiem, jeśli użytkownik:
  • nie zalogował się na koncie przez okres dłuższy niż 24 miesiące. W rezultacie użytkownik nie będzie już uprawniony do korzystania z usuniętego konta. Prawo grupy HYPEE do rozwiązania umowy zgodnie z niniejszym postanowieniem nie ogranicza prawa użytkownika do ponownej rejestracji w serwisie. Grupa HYPEE nie gwarantuje jednak, że dotychczasowa nazwa użytkownika powiązana z kontem będzie dostępna do użycia podczas nowej rejestracji;
  • pomimo uprzedniego wezwania go przez grupę HYPEE do zaprzestania określonych działań lub zaniechań naruszających postanowienia regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, kontynuuje wskazane w wezwaniu działania.
 12. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa korzystających z niego osób, grupa HYPEE zastrzega sobie prawo do dokonania dodatkowej weryfikacji aktualności i prawdziwości danych podanych przez użytkownika oraz żądania potwierdzenia przez użytkownika jego tożsamości, informacji zawartych w ogłoszeniu lub informacji związanych z dokonaną transakcją w wybrany przez grupę HYPEE sposób. Jeśli weryfikacja danych lub tożsamości użytkownika nie powiedzie się, grupa HYPEE może zawiesić lub zablokować działanie konta na zasadach określonych w punkcie 12 Regulaminu.

4. Zasady publikacji Ogłoszeń

 • Zespół HYPEE umożliwia użytkownikowi publikację ogłoszenia w serwisie. Publikacja przez użytkownika ogłoszenia w serwisie następuje po wypełnieniu odpowiedniego formularza oraz pod warunkiem dokonania weryfikacji SMS. Weryfikacja SMS przeprowadzana jest jednorazowo i polega na przesłaniu na podany przez użytkownika numer telefonu kodu weryfikacyjnego, który użytkownik następnie podaje w ramach formularza, przy czym jeden numer telefonu służy weryfikacji SMS, na jednym koncie. Weryfikacja SMS może być powtórzona w związku z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa.
 • Ogłoszenie opublikowane przez użytkownika w serwisie jest dostępne dla wszystkich korzystających z serwisu. Wraz z ogłoszeniem udostępniany będzie również formularz kontaktowy, umożliwiający użytkownikom skontaktowanie się z użytkownikiem publikującym ogłoszenie i przesłanie mu wiadomości.
 • Z momentem publikacji ogłoszenia użytkownik udziela zespołowi HYPEE niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu ogłoszenia, w celu jego wyświetlania w serwisie, a także u partnerów zespołu HYPEE za pośrednictwem których prowadzona jest promocja serwisu, a także w dowolnym miejscu za pośrednictwem sieci internet, w tym w wyszukiwarkach internetowych (jak np. Google), portalach społecznościowych (np. Facebook). Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z serwisu. Ze względu na specyfikę internetu zespołu HYPEE nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu innym użytkownikom i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania ogłoszeń przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z serwisem.
 • Treść każdego ogłoszenia powinna być zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała oraz spełniać wymogi techniczne określone przez zespół HYPEE. Użytkownik zachowuje swobodę określenia treści ogłoszenia w granicach prawa i z zachowaniem następujących wymogów:
  • Ogłoszenie sporządzone zostanie w języku polskim, nie będzie zawierało słów powszechnie uznanych za wulgarne lub obraźliwe.
  • Użytkownik wybierze jedną, właściwą dla przedmiotu kategorię i podkategorię tematyczną, do której ogłoszenie powinno zostać przypisane
  • Użytkownik wskaże cenę łączną w złotych polskich (wskazując kwotę podatku VAT, jeżeli znajduje zastosowanie) oraz ewentualnie wskaże, że cena jest do negocjacji lub użytkownik dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu na inne dobro.
  • Użytkownik wskaże stan przedmiotu (nowy, nowy bez dodatków, bardzo dobry, zadbany, używany) treść ogłoszenia powinna zawierać jasny, dokładny i kompletny opis przedmiotu, zawierający zgodne z prawdą i niewprowadzające w błąd informacje co do cech przedmiotu. Zabronione jest przekazywanie tych informacji z pominięciem serwisu.
  • w treści ogłoszenia nie można wskazywać danych kontaktowych, dane takie mogą zostać podane wyłącznie we wskazanych w tym celu polach formularza
  • Przedmiotem ogłoszenia może być jedynie przedmiot będący w posiadaniu (władaniu) użytkownika i znajdujący się na terytorium Polski
  • jedno ogłoszenie może dotyczyć jednego przedmiotu
  • ten sam przedmiot może być w danym czasie objęty tylko jednym ogłoszeniem, przy czym dotyczy to również ogłoszeń zakończonych przez użytkownika przed upływem 12 dni od daty dodania ogłoszenia;
  • w treści ogłoszenia nie można zamieszczać treści takich jak w szczególności: reklamy, treści promocyjne i ogłoszeniowe, adresy stron internetowych oraz innych elementów prowadzących użytkowników do serwisów świadczących takie same lub podobne usługi jak HYPEE (tj. serwisów publikujących oferty lub ogłoszenia pochodzące od użytkowników sieci internet).
 • W przypadku gdy użytkownik opublikuje ogłoszenie w niewłaściwej kategorii zespół HYPEE uprawniony jest do zmiany kategorii, przy czym jeśli zmiana skutkowałaby opublikowaniem ogłoszenia poza limitem ogłoszenie jest usuwane.
 • Przedmiotu ogłoszenia nie może stanowić:
  • poszukiwanie przedmiotu
  • oferta o charakterze randkowym, matrymonialnym, seksualnym;
  • towar zakazany “Przedmioty zakazane i dopuszczone warunkowo”, a także jakiekolwiek inne dobro, o ile obrót nim jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, dobro pochodzące z kradzieży lub co do którego toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też dobro objęte postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzące w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej.
 • Publikacja ogłoszenia w serwisie dokonywana jest przez użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę „Wystaw produkt” lub podobną
 • Emisja ogłoszenia w serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego publikacji i trwa przez kolejne 60 Dni, jednak nie dłużej niż do momentu wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
  • doszło do zbycia przedmiotu przez użytkownika;
  • użytkownik dokonał zmiany ogłoszenia w sposób wskazujący, iż dotyczy ono innego przedmiotu niż ten, którego dotyczyło pierwotnie;
  • użytkownik usunął ogłoszenie.
 • W okresie emisji ogłoszenia w serwisie, użytkownik może modyfikować treść ogłoszenia i jego niektóre parametry oraz usunąć ogłoszenie. W okresie od 3 Dni przed zakończeniem emisji ogłoszenia do daty zakończenia emisji ogłoszenia, Użytkownik może dokonać przedłużenia czasu emisji ogłoszenia o kolejne 60 Dni. Po zakończeniu emisji ogłoszenia niezależnie od przyczyny, ogłoszenie zostaje zarchiwizowane w odpowiedniej zakładce Konta, gdzie dostępne jest dla Użytkownika przez okres 4 miesięcy, chyba że Użytkownik sam usunie zarchiwizowane Ogłoszenie przed upływem tego terminu. Użytkownik powinien we własnym zakresie archiwizować treść Ogłoszenia a także informacje o zawartych Transakcjach.

5. Ogłoszenia bezpłatne

 1. Publikacja ogłoszenia w serwisie dokonywana przez użytkownika w ramach limitu jest bezpłatna. Limity dla poszczególnych kategorii, Użytkownik może posiadać łącznie 100 aktywnych ogłoszeń opublikowanych jednocześnie w ramach Limitu (bezpłatnych Ogłoszeń).
 2. Użytkownik zostanie poinformowany przez zespół HYPEE o wyczerpaniu limitu w formie wiadomości dostępnej na koncie.

6. Bezprawne i niezgodne z Regulaminem działania Użytkowników

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów obowiązujących społeczeństwo informacyjne, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób. W szczególności, użytkownik zobowiązuje się do:
  • niepodejmowania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie serwisu, w tym do nieingerowania w zawartość serwisu, konta lub kont innych użytkowników, czy też w elementy informatyczne serwisu;
  • niepodejmowania działań bezprawnych, w tym przesyłania lub publikowania z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu treści naruszających przepisy prawa, dobra osobiste, treści zawierających lub rozpowszechniających pornografię dziecięcą lub treści terrorystycznych i naruszających cudze prawa własności intelektualnej, a także treści o charakterze dyskryminującym lub rasistowskim;
  • nieprowadzenia z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu sprzedaży (lub niepodejmowania innych mających podobny skutek działań) a także innych przedmiotów, o ile obrót nimi jest wyłączony ze względu na obowiązujące przepisy prawa, a także przedmiotów pochodzących z kradzieży lub co do których toczy się spór sądowy lub administracyjny albo też przedmiotów objętych postępowaniem egzekucyjnym lub wchodzących w skład masy upadłościowej lub sanacyjnej;
  • niewprowadzania osób korzystających z serwisu oraz zespołu HYPEE w błąd, np. poprzez podawanie nieprawdziwych informacji dotyczących przedmiotu albo zatajenie istotnych informacji;
  • powstrzymywania się od działania w złej wierze, od nadużywania funkcjonalności serwisu, korzystania z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem i wbrew regulaminowi.
 2. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać zobowiązania na każdym etapie korzystania z serwisu, w stosunku do każdej oferowanej funkcjonalności, w tym w szczególności w przypadku publikacji ogłoszeń i przesyłania wiadomości do innych użytkowników.
 3. Publikowanie lub przesyłanie jakichkolwiek treści w serwisie odbywa się w sposób zautomatyzowany, z wykorzystaniem interfejsu serwisu i bez udziału zespołu HYPEE, a zespół HYPEE nie weryfikuje automatycznie wszystkich treści przesyłanych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu.
 4. W razie zmian w treści ogłoszenia dokonanych przez użytkownika po jego publikacji w serwisie, zespół HYPEE uprawniony jest do edytowania treści niezgodnych z regulaminem lub usunięcia ogłoszenia.
 5. Każda osoba korzystająca z serwisu ma możliwość zgłoszenia zespołowi HYPEE treści bezprawne lub sprzecznych z regulaminem, rozpowszechnianych z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu, za pośrednictwem maila biuro@hypee.pl. Zgłaszający powinien w miarę możliwości podać dane umożliwiające zespołowi HYPEE dokonanie weryfikacji zgłoszenia nadużycia, w tym w szczególności ID ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których uznaje daną treść za bezprawną lub sprzeczną z regulaminem oraz wedle jego wyboru, danych kontaktowych.
 6. W razie uzyskania wiarygodnej wiadomości (na podstawie zgłoszenia nadużycia lub w inny sposób) o tym, że treść przesyłana czy publikowana z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu ma bezprawny charakter lub narusza postanowienia regulaminu, zespół HYPEE może:
  • niezwłocznie zablokować daną treść, w tym w szczególności ogłoszenie, a także związane z nią usługi promowania. W przypadku blokady, treść nie będzie widoczna ani dostępna dla osób korzystających z serwisu ani w panelu konta danego użytkownika
  • podjąć właściwe czynności wyjaśniające, dążąc do ustalenia okoliczności sprawy, działając proporcjonalnie i rozsądnie, w tym przykładowo poprzez kontakt z podmiotem zgłaszającym nadużycie, dostawcą danej treści, właściwym organem lub zewnętrznym doradcą
  • poinformować, w razie dokonania blokady danej treści, najpóźniej z chwilą gdy blokada staje się skuteczna, dostawcę danej treści w formie wiadomości e-mail, ze wskazaniem zablokowanej treści, powodów decyzji o blokadzie (w tym treści zgłoszenia nadużycia po jego zanonimizowaniu o ile wymagają tego powszechnie obowiązujące przepisy prawa), wskazaniem podstaw decyzji z powołaniem treści regulaminu;
  • Jeżeli z zawiadomienia właściwego organu publicznego, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób lub państwa, wynika obowiązek nieujawniania informacji o których mowa w tym punkcie.
 7. W przypadku uznania sprzeciwu, za zasadny lub w razie niebudzącego wątpliwości ustania okoliczności uzasadniających bezprawność lub sprzeczność z regulaminem danej treści:
  • zablokowana treść zostaje przywrócona, poprzez jej udostępnienie w postaci kopii roboczej ogłoszenia lub wiadomości dostępnej na koncie. Użytkownik będzie mógł podjąć decyzję o jej publikacji lub przesłaniu za pośrednictwem serwisu
 8. Zespół HYPEE uprawniony jest do usunięcia ogłoszenia lub zablokowania konta jeśli zaistniało podejrzenie, że za pośrednictwem ogłoszenia lub konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych użytkowników w ramach serwisu, jak również w przypadku, w którym ogłoszenie negatywnie wpływa na dobre imię zespołu HYPEE lub w inny sposób szkodzi zespołowi HYPEE.
 9. W razie poważnego naruszenia prawa z wykorzystaniem serwisu, a także poważnego lub powtarzającego się naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności w razie powtarzających się prób publikowania lub rozpowszechniania nielegalnych treści przez danego użytkownika lub różnych użytkowników działających wspólnie i w porozumieniu, w tym z wykorzystaniem różnych kont, zespół HYPEE może, z zachowaniem zasad proporcjonalności i poszanowania wolności obrotu, zawiesić konto lub konta albo tymczasowo lub permanentnie je zablokować, co będzie równoznaczne z tymczasowym zawieszeniem świadczenia usług na rzecz użytkownika, z uwzględnieniem poniższych zasad:
  • zawieszenie konta oznacza czasowe wstrzymania jego funkcjonalności. użytkownik, którego konto zostało zawieszone, traci możliwość aktywnego korzystania z serwisu, co oznacza, że nie może wysyłać wiadomości z wykorzystaniem jego funkcjonalności, publikować ogłoszeń ani dokonywać transakcji. Użytkownik może jednak przeglądać serwis, historię wiadomości i opublikowanych przez siebie ogłoszeń
  • zablokowanie konta oznacza utratę przez użytkownika możliwości zalogowania się do konta.
 10. Dla uniknięcia wątpliwości, wniesienie lub niewniesienie skutecznego sprzeciwu. Regulamin pozostaje bez wpływu na prawo Użytkownika do wniesienia reklamacji.

7. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości dotyczących działania serwisu, w tym poszczególnych usług mających charakter techniczny użytkownik lub gość powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z działem Wsparcia Klienta/Centrum pomocy za pomocą maila biuro@hypee.pl, podając dane niezbędne do identyfikacji danego problemu.
 2. Grupa HYPEE dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były jak najwyższej jakości. Niezależnie od powyższego użytkownik ma prawo do nieodpłatnego złożenia reklamacji dotyczącej niewykonania bądź nienależytego wykonania przez zespół HYPEE usług świadczonych na podstawie regulaminu.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na rozpoznanie reklamacji, grupa HYPEE zwróci się do użytkownika o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości lub podanie dodatkowych informacji, o ile będzie to niezbędne dla rozpoznania reklamacji przez zespół HYPEE, wskazując precyzyjnie takie wątpliwości lub wymagane informacje.

8. Skarga i mediacja

 1. Skargę można złożyć za pośrednictwem maila biuro@hypee.pl. Do skargi Użytkownik powinien w miarę możliwości podać dane lub informacje umożliwiające zespołowi HYPEE dokonanie weryfikacji skargi, w tym w szczególności linku (adresu URL) ogłoszenia, wyjaśnienie powodów, dla których nie uznaje danej treści za bezprawną lub sprzeczną z Regulaminem oraz wedle jego wyboru, dane kontaktowe.
 2. Możliwość skorzystania z mediacji jest dobrowolna. Grupa HYPEE zastrzega sobie prawo odmowy udziału w mediacji.

9. Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 2. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  • http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
 3. W Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa Punkt kontaktowy, który udziela informacji dotyczących polubownych postępowań. Punkt Kontaktowy ds. ADR/ODR (informacje o podmiotach ADR, pomoc w wypełnianiu wniosków), Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa, Tel. 22 55 60 332, 22 55 60 333, E-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl.

10. Postanowienia końcowe

 1. Zespół HYPEE zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z zachowaniem następujących zasad:
  • zmiany regulaminu mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych, prawnych lub technicznych i mogą dotyczyć również zmiany opłat, cenników i warunków Usług Odpłatnych
  • o każdej zmianie użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu widocznej po prawidłowym zalogowaniu się na konto. Ponadto, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną;
  • zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez zespół HYPEE, nie krótszym niż 15 dni od poinformowania o zmianie regulaminu, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią odmiennie
  • zmiany nie mogą prowadzić do pozbawienia lub ograniczenia praw użytkownika związanych z nabytymi usługami Odpłatnymi. Usługi Odpłatne wykupione przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
 2. Zespół HYPEE może wprowadzić zmianę regulaminu bez zachowania 15-dniowego terminu, o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy:
  • podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązana jest do zmiany regulaminu w sposób, który uniemożliwia jej dotrzymanie wyżej wymienionego 15-dniowego okresu powiadomienia,
  • musi w drodze wyjątku zmienić regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług pośrednictwa internetowego, użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
 3. Użytkownik, który nie akceptuje treści zmian regulaminu zachowuje w każdym czasie prawo do rozwiązania umowy o usługę konta.
 4. W celu rozwoju serwisu zespół HYPEE ma prawo wprowadzenia nowych usług i funkcjonalności, które mogą być poprzedzone testami produktowymi, bez uszczerbku dla nabytych praw użytkowników.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla umów pomiędzy użytkownikiem a zespołem HYPEE jest prawo polskie. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru prawa.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez zespół HYPEE w ramach serwisu zostaną poddane właściwym sądom powszechnym.
 7. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.